Dirigenten


Gregory Charette is sinds 2021 dirigent bij De Ereprijs. Hij leidt onder andere de jaarlijkse Young Composers Meeting, de zesde editie van het Andriessen Festival, re-Generation concertseries en educatieprojecten met ArtEZ, University of the Arts.

 

Gastdirigenten 2023-2024

Wij zijn blij om (v.l.n.r.) Leon Frantzen, Joost Geevers en Hardy Li te verwelkomen bij De Ereprijs. Zij zetten zich onder andere in voor het Maaiveld Festival, compositieproject met middelbare scholen en educatieprojecten met ArtEZ, University of the Arts.

Gastdirigenten 2022-2023

 • Clark Rundell
  Vijfde editie van het Andriessen Festival

 • Jurjen Hempel
  muTaTum in het Muziekgebouw aan ‘t IJ

 • Hardy Li
  ChoCo in samenwerking met ArtEZ

 • Hebe de Champeaux
  Educatieproject, Arnhemse Uitnacht

 
Arne Visser was van 2021-2023 betrokken bij het orkest. Hij zette zich in voor de Aardlek-concerten, de
LABs, het Maaiveld Festival en het educatieproject met middelbare scholen.


Aanvullende informatie is te vinden in de perskit. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mirjam de Zwart | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ereprijs : de Vereniging: de ereprijs, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40121336;

 • Abonnementhouder : iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Ereprijs een abonnement tot het bijwonen van concerten heeft gekocht.

 • Algemene Bezoekersvoorwaarden : de algemene (bezoekers)voorwaarden van de exploitanten van voor de uitvoering van de concerten van Ereprijs gehuurde ruimtes welke specifiek bedoeld zijn voor de bezoekers (zowel Abonnementhouder als Koper van losse kaarten).

 • Exploitant : iedere natuurlijke of rechtspersoon die een ruimte ten behoeve van de uitvoering van concerten exploiteert en aan Ereprijs verhuurt.

 • Opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon door wie Ereprijs wordt ingehuurd om een concert uit te voeren.

 • Wederpartij : iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ereprijs zèlf of via een derde een Overeenkomst sluit of onderhandelt over de totstandkoming daarvan, daaronder begrepen Exploitanten, Abonnementhouders, Opdrachtgevers en kopers van losse kaarten.

 • Overeenkomst : iedere Overeenkomst die Ereprijs met een Wederpartij sluit.

 • Uitvoerders : degenen die de concerten van Ereprijs daadwerkelijk uitvoeren, al dan niet in dienstverband van Ereprijs.

 • Koper van losse kaarten : iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Ereprijs een losse kaart tot het bijwonen van een concert van Ereprijs koopt, zowel schriftelijk als per e-mail.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Ereprijs.

1.2 De toepasselijkheid van Voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt door Ereprijs uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Ereprijs zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2 Aanbieding en totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Ereprijs niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.

2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Ereprijs deze schriftelijk aanvaardt of door Ereprijs uitvoering wordt gegeven aan een Overeenkomst.

3 Prijzen en betaling

3.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden, zoals onder meer subsidies van overheidswege, tarieven van Uitvoerders, loonkosten, sociale lasten, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Ereprijs worden geheven c.q. door derden ten laste van Ereprijs worden gebracht. Indien deze omstandigheden ná het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de uitvoering daarvan wijzigen, heeft Ereprijs het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Wederpartij door te berekenen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.2 Ereprijs is na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd om kennelijke fouten en verschrijvingen in brochures en aanbiedingen te corrigeren.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum, zonder dat de Wederpartij een beroep kan doen op verrekening. De Wederpartij heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij de Wederpartij binnen 2 maanden na het opeisbaar worden van de betreffende verplichting, het geschil voorlegt aan de volgens artikel 9 bevoegde rechter.

3.4 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij is de Wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Ereprijs op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, worden bij verzuim van de Wederpartij bij één van die termijnbetalingen, alle nog openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar.

3.5 De Wederpartij is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

3.6 Indien de Wederpartij jegens Ereprijs in verzuim is, is hij verplicht Ereprijs de buitengerechtelijke èn gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

4 Reclames/Aansprakelijkheid

4.1 Ereprijs staat er jegens de Wederpartij voor in dat hetgeen zij levert beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen.

4.2 Klachten over gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst door Ereprijs dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na het ontstaan van het gebrek schriftelijk aan Ereprijs te worden gemeld. Niet geklaagd kan worden over het feit dat Ereprijs, als gevolg van overmacht als omschreven in artikel 5, haar concertprogramma moeten wijzigen, danwel andere Uitvoerders heeft moeten inzetten.

4.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en terecht door de Wederpartij is geklaagd, heeft Ereprijs de keuze hetzij alsnog kosteloos een vergelijkbare prestatie aan te bieden, hetzij de overeengekomen prijs te restitueren.

4.4 Zowel de contractuele als de wettelijke aansprakelijkheid van Ereprijs is te allen tijde beperkt tot directe schade van de Wederpartij aan personen of zaken. Ereprijs is derhalve niet aansprakelijk op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst voor zogenaamde indirecte schade en gevolgschade die de Wederpartij mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.

4.5 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Ereprijs te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Ereprijs terzake uitkeert.

4.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ereprijs, zal de Wederpartij Ereprijs vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met de tussen hen gesloten Overeenkomsten, en zullen zij Ereprijs alle schade vergoeden die Ereprijs lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van Ereprijs waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van Ereprijs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, blokkades, optreden van brandweer/politie in de directe omgeving van het gebouw van de Exploitant, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, het van overheidswege uitgegeven (nood)verordeningen, een noodzakelijke wijziging van de planning ten gevolge van externe omstandigheden, waaronder het niet verschijnen (o.a. door ziekte ) van (een van) de Uitvoerder(s) van het concert alsmede het niet (kunnen) nakomen van een met Ereprijs gesloten Overeenkomst door de Exploitant.

5.2 In dat geval heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Ereprijs als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

5.3 Indien Ereprijs door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, heeft Ereprijs de keuze het concertprogramma danwel de Uitvoerder(s) te wijzigen, het concert te annuleren tegen restitutie van de overeengekomen prijs of het concert te verschuiven naar een door haar te bepalen datum, danwel (meer algemeen) haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten.

6 Verzuim/ontbinding

6.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Ereprijs binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen.

6.2 Bij verzuim van de Wederpartij of in een van de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen is Ereprijs bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst.

6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 doet niet af aan de overige rechten van Ereprijs op grond van de wet en de Overeenkomst.

6.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 6.1 of (ii) 6.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Ereprijs op de Wederpartij uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Ereprijs op de Wederpartij, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Ereprijs gerechtigd de betreffende Overeenkomst niet meer uit te voeren.

7 Toepasselijkheid Algemene Bezoekersvoorwaarden

7.1 De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomsten met de Abonnementhouders en de Koper van losse kaarten met dien verstande dat in de artikelen 2.4. en 3.4 eerste zin van de Algemene Bezoekersvoorwaarden voor "Theater" (of soortgelijke benaming) dient te worden gelezen "Ereprijs" en in artikel 3.5. van de Algemene Bezoekersvoorwaarden voor "Theater" dient te worden gelezen "Theater (of soortgelijke benaming) en/of Ereprijs". Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa van de Exploitant.

7.2 De Exploitant en de Opdrachtgever staan er jegens Ereprijs voor in dat de Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn op degenen die (direct of indirect) via hen een toegangsbewijs tot het bijwonen van een concert van Ereprijs verkrijgen.

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De Wederpartij verkrijgt terzake van de uitvoering door Ereprijs van de Overeenkomst geen enkel recht van intellectuele eigendom.

8.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Ereprijs beeld- of geluidsopnamen van de uitvoering van een concert te (laten) maken. Bij iedere overtreding van deze bepaling verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,- per gebeurtenis.

9 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Ereprijs het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Wederpartij aanhangig te maken bij andere rechterlijke college's die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

 1. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE ABONNEMENTHOUDER EN DE KOPER VAN LOSSE KAARTEN

10 Bestellingen/toegangsbewijzen

10.1 Een abonnement dient te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in de seizoensbrochure van het betreffende seizoen. Losse kaarten dienen te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in het betreffende publiciteitsmateriaal.

10.2 Bestellingen voor abonnementen worden in behandeling genomen op de wijze zoals aangegeven in de seizoensbrochure van het betreffende seizoen.

10.3 Bestellingen voor losse kaarten worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst, zulks na afronding van de abonnementenverkoop.

10.4 Het risico van verlies of diefstal van een toegangsbewijs komt voor rekening van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten. Het staat ter beoordeling van Ereprijs of aan de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten een duplicaat toegangsbewijs wordt verstrekt. De hieruit voortvloeiende kosten dienen door de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten te worden voldaan.

10.5 Verkoop en reservering van abonnementen en losse kaarten, alsmede de indeling van het stoelenplan en toewijzing van plaatsen staan ter uitsluitende beoordeling van Ereprijs en worden door Ereprijs, danwel door de Exploitant namens Ereprijs, vastgesteld.

10.6 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geruild of teruggegeven. Ook indien van het toegangsbewijs geen gebruik is gemaakt heeft de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten geen recht op restitutie van het entreegeld of op enige andere vergoeding.

11 Hinder/ongemak

11.1 Ereprijs heeft te allen tijde het recht om, ook indien dit voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten mocht leiden tot ongemak, hinder of beperkt zicht op het podium, gedurende de uitvoering van een concert, televisie-, compactdisc-, radio-, video- of andere beeld- of geluidsopnamen te maken of door derden te doen maken, in het kader daarvan alle benodigde apparatuur in de concertzaal te plaatsen en zonodig het stoelenplan te wijzigen.

11.2 Ereprijs zal trachten om enige hinder, ongemak of beperkt zicht op het podium voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te beperken. Voorzover daarvoor de medewerking of toestemming van de Exploitant is vereist staat Ereprijs er niet voor in dat deze medewerking of toestemming zal worden verkregen.

12 Gegevens Abonnementhouder/losse kaart

12.1 Gegevens met betrekking tot de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, waaronder de gegevens met betrekking tot naam, het adres en woonplaats van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, die door Ereprijs worden geregistreerd in verband met de verkoop van de abonnementen en losse kaarten worden opgenomen in een registratie in de zin van de Algemene verordening persoonsgevens (AVG). Ereprijs is houder van deze registratie. Indien de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen dan kan dit schriftelijk aan Ereprijs worden aangegeven.

 

 1. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE EXPLOITANT EN DE OPDRACHTGEVER

13 Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap

13.1 Partijen zijn over en weer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren, behoudens het recht van Ereprijs haar vordering op de Exploitant/Opdrachtgever ter incasso over te dragen.

13.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van Ereprijs direct of indirect in andere handen overgaat, dan wel indien de zeggenschap in de Exploitant/Opdrachtgever direct of indirect in andere handen overgaat, heeft Ereprijs het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van een maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien Ereprijs het niet heeft uitgeoefend binnen veertien dagen nadat de bedoelde overgang haar ter kennis is gekomen.

Download: algemene voorwaarden als PDF

Mayke Nas

Bestuurslid Mayke Nas, benoemd 21 september 2017, aftredend in 2020, wonend te Tilburg en herbenoembaar voor een termijn.

Componist, 45 jaar.

NEDERLANDS

Dirigenten


Gregory Charette is sinds 2021 dirigent bij De Ereprijs. Hij leidt onder andere de jaarlijkse Young Composers Meeting, de zesde editie van het Andriessen Festival, re-Generation concertseries en educatieprojecten met ArtEZ, University of the Arts.

 

Gastdirigenten 2023-2024

Wij zijn blij om (v.l.n.r.) Leon Frantzen, Joost Geevers en Hardy Li te verwelkomen bij De Ereprijs. Zij zetten zich onder andere in voor het Maaiveld Festival, compositieproject met middelbare scholen en educatieprojecten met ArtEZ, University of the Arts.

Gastdirigenten 2022-2023

 • Clark Rundell
  Vijfde editie van het Andriessen Festival

 • Jurjen Hempel
  muTaTum in het Muziekgebouw aan ‘t IJ

 • Hardy Li
  ChoCo in samenwerking met ArtEZ

 • Hebe de Champeaux
  Educatieproject, Arnhemse Uitnacht

 
Arne Visser was van 2021-2023 betrokken bij het orkest. Hij zette zich in voor de Aardlek-concerten, de
LABs, het Maaiveld Festival en het educatieproject met middelbare scholen.


Aanvullende informatie is te vinden in de perskit. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mirjam de Zwart | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ereprijs : de Vereniging: de ereprijs, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40121336;

 • Abonnementhouder : iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Ereprijs een abonnement tot het bijwonen van concerten heeft gekocht.

 • Algemene Bezoekersvoorwaarden : de algemene (bezoekers)voorwaarden van de exploitanten van voor de uitvoering van de concerten van Ereprijs gehuurde ruimtes welke specifiek bedoeld zijn voor de bezoekers (zowel Abonnementhouder als Koper van losse kaarten).

 • Exploitant : iedere natuurlijke of rechtspersoon die een ruimte ten behoeve van de uitvoering van concerten exploiteert en aan Ereprijs verhuurt.

 • Opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon door wie Ereprijs wordt ingehuurd om een concert uit te voeren.

 • Wederpartij : iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ereprijs zèlf of via een derde een Overeenkomst sluit of onderhandelt over de totstandkoming daarvan, daaronder begrepen Exploitanten, Abonnementhouders, Opdrachtgevers en kopers van losse kaarten.

 • Overeenkomst : iedere Overeenkomst die Ereprijs met een Wederpartij sluit.

 • Uitvoerders : degenen die de concerten van Ereprijs daadwerkelijk uitvoeren, al dan niet in dienstverband van Ereprijs.

 • Koper van losse kaarten : iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Ereprijs een losse kaart tot het bijwonen van een concert van Ereprijs koopt, zowel schriftelijk als per e-mail.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Ereprijs.

1.2 De toepasselijkheid van Voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt door Ereprijs uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Ereprijs zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2 Aanbieding en totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Ereprijs niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.

2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Ereprijs deze schriftelijk aanvaardt of door Ereprijs uitvoering wordt gegeven aan een Overeenkomst.

3 Prijzen en betaling

3.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden, zoals onder meer subsidies van overheidswege, tarieven van Uitvoerders, loonkosten, sociale lasten, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Ereprijs worden geheven c.q. door derden ten laste van Ereprijs worden gebracht. Indien deze omstandigheden ná het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de uitvoering daarvan wijzigen, heeft Ereprijs het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Wederpartij door te berekenen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.2 Ereprijs is na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd om kennelijke fouten en verschrijvingen in brochures en aanbiedingen te corrigeren.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum, zonder dat de Wederpartij een beroep kan doen op verrekening. De Wederpartij heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij de Wederpartij binnen 2 maanden na het opeisbaar worden van de betreffende verplichting, het geschil voorlegt aan de volgens artikel 9 bevoegde rechter.

3.4 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij is de Wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Ereprijs op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, worden bij verzuim van de Wederpartij bij één van die termijnbetalingen, alle nog openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar.

3.5 De Wederpartij is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

3.6 Indien de Wederpartij jegens Ereprijs in verzuim is, is hij verplicht Ereprijs de buitengerechtelijke èn gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

4 Reclames/Aansprakelijkheid

4.1 Ereprijs staat er jegens de Wederpartij voor in dat hetgeen zij levert beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen.

4.2 Klachten over gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst door Ereprijs dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na het ontstaan van het gebrek schriftelijk aan Ereprijs te worden gemeld. Niet geklaagd kan worden over het feit dat Ereprijs, als gevolg van overmacht als omschreven in artikel 5, haar concertprogramma moeten wijzigen, danwel andere Uitvoerders heeft moeten inzetten.

4.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en terecht door de Wederpartij is geklaagd, heeft Ereprijs de keuze hetzij alsnog kosteloos een vergelijkbare prestatie aan te bieden, hetzij de overeengekomen prijs te restitueren.

4.4 Zowel de contractuele als de wettelijke aansprakelijkheid van Ereprijs is te allen tijde beperkt tot directe schade van de Wederpartij aan personen of zaken. Ereprijs is derhalve niet aansprakelijk op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst voor zogenaamde indirecte schade en gevolgschade die de Wederpartij mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.

4.5 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Ereprijs te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Ereprijs terzake uitkeert.

4.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ereprijs, zal de Wederpartij Ereprijs vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met de tussen hen gesloten Overeenkomsten, en zullen zij Ereprijs alle schade vergoeden die Ereprijs lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van Ereprijs waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van Ereprijs kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, blokkades, optreden van brandweer/politie in de directe omgeving van het gebouw van de Exploitant, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, het van overheidswege uitgegeven (nood)verordeningen, een noodzakelijke wijziging van de planning ten gevolge van externe omstandigheden, waaronder het niet verschijnen (o.a. door ziekte ) van (een van) de Uitvoerder(s) van het concert alsmede het niet (kunnen) nakomen van een met Ereprijs gesloten Overeenkomst door de Exploitant.

5.2 In dat geval heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Ereprijs als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

5.3 Indien Ereprijs door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, heeft Ereprijs de keuze het concertprogramma danwel de Uitvoerder(s) te wijzigen, het concert te annuleren tegen restitutie van de overeengekomen prijs of het concert te verschuiven naar een door haar te bepalen datum, danwel (meer algemeen) haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten.

6 Verzuim/ontbinding

6.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Ereprijs binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen.

6.2 Bij verzuim van de Wederpartij of in een van de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen is Ereprijs bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst.

6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 doet niet af aan de overige rechten van Ereprijs op grond van de wet en de Overeenkomst.

6.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 6.1 of (ii) 6.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Ereprijs op de Wederpartij uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Ereprijs op de Wederpartij, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Ereprijs gerechtigd de betreffende Overeenkomst niet meer uit te voeren.

7 Toepasselijkheid Algemene Bezoekersvoorwaarden

7.1 De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomsten met de Abonnementhouders en de Koper van losse kaarten met dien verstande dat in de artikelen 2.4. en 3.4 eerste zin van de Algemene Bezoekersvoorwaarden voor "Theater" (of soortgelijke benaming) dient te worden gelezen "Ereprijs" en in artikel 3.5. van de Algemene Bezoekersvoorwaarden voor "Theater" dient te worden gelezen "Theater (of soortgelijke benaming) en/of Ereprijs". Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa van de Exploitant.

7.2 De Exploitant en de Opdrachtgever staan er jegens Ereprijs voor in dat de Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn op degenen die (direct of indirect) via hen een toegangsbewijs tot het bijwonen van een concert van Ereprijs verkrijgen.

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De Wederpartij verkrijgt terzake van de uitvoering door Ereprijs van de Overeenkomst geen enkel recht van intellectuele eigendom.

8.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Ereprijs beeld- of geluidsopnamen van de uitvoering van een concert te (laten) maken. Bij iedere overtreding van deze bepaling verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,- per gebeurtenis.

9 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Ereprijs het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Wederpartij aanhangig te maken bij andere rechterlijke college's die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

 1. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE ABONNEMENTHOUDER EN DE KOPER VAN LOSSE KAARTEN

10 Bestellingen/toegangsbewijzen

10.1 Een abonnement dient te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in de seizoensbrochure van het betreffende seizoen. Losse kaarten dienen te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in het betreffende publiciteitsmateriaal.

10.2 Bestellingen voor abonnementen worden in behandeling genomen op de wijze zoals aangegeven in de seizoensbrochure van het betreffende seizoen.

10.3 Bestellingen voor losse kaarten worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst, zulks na afronding van de abonnementenverkoop.

10.4 Het risico van verlies of diefstal van een toegangsbewijs komt voor rekening van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten. Het staat ter beoordeling van Ereprijs of aan de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten een duplicaat toegangsbewijs wordt verstrekt. De hieruit voortvloeiende kosten dienen door de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten te worden voldaan.

10.5 Verkoop en reservering van abonnementen en losse kaarten, alsmede de indeling van het stoelenplan en toewijzing van plaatsen staan ter uitsluitende beoordeling van Ereprijs en worden door Ereprijs, danwel door de Exploitant namens Ereprijs, vastgesteld.

10.6 Toegangsbewijzen kunnen niet worden geruild of teruggegeven. Ook indien van het toegangsbewijs geen gebruik is gemaakt heeft de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten geen recht op restitutie van het entreegeld of op enige andere vergoeding.

11 Hinder/ongemak

11.1 Ereprijs heeft te allen tijde het recht om, ook indien dit voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten mocht leiden tot ongemak, hinder of beperkt zicht op het podium, gedurende de uitvoering van een concert, televisie-, compactdisc-, radio-, video- of andere beeld- of geluidsopnamen te maken of door derden te doen maken, in het kader daarvan alle benodigde apparatuur in de concertzaal te plaatsen en zonodig het stoelenplan te wijzigen.

11.2 Ereprijs zal trachten om enige hinder, ongemak of beperkt zicht op het podium voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te beperken. Voorzover daarvoor de medewerking of toestemming van de Exploitant is vereist staat Ereprijs er niet voor in dat deze medewerking of toestemming zal worden verkregen.

12 Gegevens Abonnementhouder/losse kaart

12.1 Gegevens met betrekking tot de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, waaronder de gegevens met betrekking tot naam, het adres en woonplaats van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, die door Ereprijs worden geregistreerd in verband met de verkoop van de abonnementen en losse kaarten worden opgenomen in een registratie in de zin van de Algemene verordening persoonsgevens (AVG). Ereprijs is houder van deze registratie. Indien de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen dan kan dit schriftelijk aan Ereprijs worden aangegeven.

 

 1. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE EXPLOITANT EN DE OPDRACHTGEVER

13 Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap

13.1 Partijen zijn over en weer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren, behoudens het recht van Ereprijs haar vordering op de Exploitant/Opdrachtgever ter incasso over te dragen.

13.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van Ereprijs direct of indirect in andere handen overgaat, dan wel indien de zeggenschap in de Exploitant/Opdrachtgever direct of indirect in andere handen overgaat, heeft Ereprijs het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van een maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien Ereprijs het niet heeft uitgeoefend binnen veertien dagen nadat de bedoelde overgang haar ter kennis is gekomen.

Download: algemene voorwaarden als PDF

Mayke Nas

Bestuurslid Mayke Nas, benoemd 21 september 2017, aftredend in 2020, wonend te Tilburg en herbenoembaar voor een termijn.

Componist, 45 jaar.